Selbst­bestimmungs­gesetz – Der fal­sche Weg: 25 Frau­en­or­ga­ni­sa­tio­nen benen­nen dro­hen­de Aus­wir­kun­gen des „Selbst­be­stim­mungs­ge­set­zes“

mehr lesen